Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ἐν Θεσσαλονίκη


Ημ. Εορτής:26 Ιουνίου
Ημ. Γέννησης:450 μ.Χ.
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:16 / 9 / 1978 μ.Χ.
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ καταγόταν ἀπὸ τὴ βόρεια Μεσοποταμία, ποὺ ἦταν μεγάλο μοναστικὸ κέντρο, καὶ ἐγεννήθηκε περὶ τὸ 450 μ.Χ. Γιὰ λόγους ποὺ δὲν ἀναφέρονται ἦλθε στὴ Θεσσαλονίκη μαζὶ μὲ τὸ μοναχὸ Ἀδολᾶ. Κατὰ τὸ βιογράφο τους ὁ Ὅσιος εἰσῆλθε ἀρχικὰ στὴ μονὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θεοδώρου καὶ Μερκουρίου, ἐπιλεγομένη Κουκουλλιατῶν, τῆς ὁποίας ἡ τοποθεσία προσδιορίζεται «ἐν τῷ ἀρκτικῷ μέρει τῆς πόλεως πλησίον τοῦ τείχους ἐν ᾧ ἐστι τὸ παραπόρτιον τῶν Ἀπροΐτων». Τὸ προσωνύμιο «Κουκουλλιατῶν» ἢ «Κουκουλλατῶν»δηλώνει τοὺς μοναχοὺς ποὺ ἔφεραν κουκούλιο, ἴσως κατὰ ἰδιάζοντα τρόπο, ἂν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὶς σωζόμενες ἀπεικονίσεις τοῦ Ὁσίου, δηλαδὴ ριγμένο στοὺς ὤμους. Ἡ θέση τῆς μονῆς πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ βορειοανατολικὰ τῆς Ἀκροπόλεως, ἐκεῖ ὅπου ἀναγνωρίζεται τὸ τοπωνύμιο «Κῆπος τοῦ Προβατᾶ».
Τὰ παραδείγματα τῶν ἁγίων ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἰδιαιτέρως τοῦ Προφήτου καὶ βασιλέως Δαβίδ, ὁ ὁποῖος «τριετῆ χρόνον ᾐτήσατο, ἵνα δοθῇ αὐτῷ χρηστότης καὶ παιδεία καὶ σύνεσις», ὤθησαν τὸν Ὅσιο Δαβὶδ νὰ ἀποφασίσει νὰ καθίσει σὲ δένδρο ἀμυγδαλέας μέχρι ὁ Κύριος νὰ τοῦ ἀποκαλύψει τὸ θέλημά Του καὶ νὰ τοῦ χαρίσει σύνεση καὶ ταπείνωση. Στὸ τέλος τῆς τριετίας ἐμφανίσθηκε στὸν Ὅσιο Ἄγγελος Κυρίου, ὁ ὁποῖος τὸν διαβεβαίωσε ὅτι εἰσακούσθηκε ἡ παράκλησή του καὶ ἡ δοκιμασία του ὡς δενδρίτου ἀσκητοῦ ἔληξε. Ὁ Ἄγγελος τοῦ εἶπε νὰ κατέλθει ἀπὸ τὸ δένδρο καὶ νὰ συνεχίσει τὸν ἀσκητικό του βίο σὲ κελὶ αἰνῶν καὶ εὐλογῶν τὸν Θεό. Ὁ Ὅσιος ἐκοινοποίησε τὴν ὀπτασία αὐτὴ στοὺς μαθητές του, ζητώντας τὴ βοήθειά τους γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ κελιοῦ. Ἡ εἴδηση γρήγορα ἔφθασε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Δωρόθεο καὶ σὲ ὅλη τὴν πόλη.
Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς μὲ τὴ Νεαρὰ 11, τοῦ 535 μ.Χ., ἀπέσπασε ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τὶς βόρειες περιοχὲς τοῦ Ἰλλυρικοῦ καὶ ἀνύψωσε τὴν ἰδιαίτερή του πατρίδα σὲ Ἀρχιεπισκοπή, ὑπὸ τὸν τίτλο τῆς Νέας Ἰουστινιανῆς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ἦταν ὁ Ἀριστείδης, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἀποδέχθηκε τὴ μεταβολή, προσπάθησε ὅμως νὰ περισώσει τὴν πολιτικὴ σημασία τῆς πόλεως, μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἕδρας τοῦ ὑπάρχου τοῦ Ἰλλυρικοῦ ἀπὸ τὴν Πρώτη Ἰουστινιανὴ στὴ Θεσσαλονίκη. Ἐνῶ ἡ διάσπαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως δὲν ἐμείωνε τὴν ἀξία τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ μετάθεση τῆς ἕδρας τῆς ὑπαρχίας συνιστοῦσε σοβαρὸ ὑποβιβασμὸ τῆς πόλεως. Τὸ αἴτημα λοιπὸν τῶν Θεσσαλονικέων, καθὼς καὶ ἡ ἐπιθυμία τοῦ ὑπάρχου Δομνίκου, ἦταν ἡ ἐπαναφορὰ τῆς ἕδρας στὴ Θεσσαλονίκη, ἰδέα ποὺ ἐνστερνίσθηκε μὲ ἐνθουσιασμὸ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀριστείδης. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐζητήθηκε ἡ βοήθεια τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ γιὰ τὴ μεταφορὰ τοῦ αἰτήματος στὸν Ἰουστινιανό, διότι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅπως ὁ Βίος ἐξηγεῖ, δὲν μποροῦσε «καταλιπεῖν τὴν πόλιν ἀδιοίκητον» καὶ νὰ μεταβεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὅμως, ἡ προτίμηση τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ δείχνει τὴ βαρύτητα, ἀλλὰ καὶ τὶς δυσχέρειες ποὺ προβλεπόταν ὅτι θὰ συναντοῦσε ἕνα παρόμοιο αἴτημα στὸν Ἰουστινιανό, ὁ ὁποῖος προσφάτως εἶχε τιμήσει τὴν ἰδιαίτερή του πατρίδα, Πρώτη Ἰουστινιανή, μὲ τὶς ἕδρες τῆς νέας Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς ὑπαρχίας. Μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια ἐγκλεισμοῦ ὁ Ὅσιος ἐμφανίσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Ἡ μορφή του εἶχε ἀλλάξει. Τὰ μαλλιά του εἶχαν μακρύνει μέχρι τὴν ὀσφὺ αὐτοῦ καὶ τὰ γένεια του μέχρι τοὺς πόδες του, τὸ δὲ ἅγιο πρόσωπό του ἔλαμπε σὰν τὶς ἀκτῖνες  τοῦ ἥλιου. Συνοδευόμενος ἀπὸ δύο μαθητές του, τὸν Θεόδωρο καὶ τὸν Δημήτριο, ἀπέπλευσε πρὸς τὴ Βασιλεύουσα. Ἡ φήμη ὅμως τοῦ Ὁσίου εἶχε προτρέξει. Ἔτσι, ὅταν ἔφθασε ἐκεῖ, ὅλη ἡ Πόλη τὸν ὑποδέχθηκε. Ἡ ὑποδοχή του ἀπὸ τὴ Θεοδώρα, σύζυγο τοῦ Ἰουστινιανοῦ, καθὼς καὶ οἱ τιμὲς καὶ ὁ σεβασμός της πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ὁσίου, προκάλεσαν τὸν θαυμασμὸ ὅλων τῶν παρισταμένων. Ἡ Θεοδώρα ἐκινήθηκε  δραστήρια· ἔτσι, ὅταν ἐπέστρεψε ὁ Ἰουστινιανός, ὁ ὁποῖος ἀπουσίαζε  σὲ ἐπίσημες ὑποχρεώσεις, ἐφρόντισε νὰ προκαταλάβει τὴ γνώμη του θετικὰ ὑπὲρ τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ αὐτοκράτορας νὰ προσκαλέσει τὸν Ὅσιο ἐνώπιον τῆς συγκλήτου. Ὁ Ὅσιος παρουσιάσθηκε στὴ σύγκλητο κατὰ τρόπο θεαματικὸ κρατώντας στὰ χέρια του φωτιὰ μὲ θυμίαμα ποὺ δὲν κατέκαιγε τὴ σάρκα του. Τὸ παράστημα τοῦ Ὁσίου καθὼς καὶ τὸ προφανὲς θαῦμα ἐπέβαλε σὲ ὅλους κλίμα  δέους καὶ κατανύξεως, ὥστε ὁ βασιλέας πρόθυμα ἱκανοποίησε τὸ αἴτημά του μὲ σπουδή.
Κομίζοντας τὰ ἀγαθὰ νέα ὁ Ὅσιος ἀπέπλευσε γιὰ τὴ Θεσσαλονίκη, τὴν ὁποία ὅμως ἔμελλε μόνο ἀπὸ μακριὰ νὰ ξαναδεῖ, διότι μόλις τὸ πλοῖο παρέκαμψε τὸ ἀκρωτήριο ἐκεῖνος παρέδωσε τὸ πνεῦμά του στὸ Θεό. Τὸ γεγονὸς συνέβη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 535 – 541 μ.Χ.
Ἡ εἴδηση τῆς ἀφίξεως τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου κάτω ἀπὸ τὶς συνθῆκες αὐτὲς συγκλόνισε ὁλόκληρη τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ σκήνωμα τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ ἀρχικά κατατέθηκε στὸν τόπο, ὅπου εἶχαν ἀποτεθεῖ παλαιότερα τὰ ἱερὰ λείψανα τῶν Μαρτύρων Θεοδούλου καὶ Ἀγαθόποδος, στὰ δυτικὰ τοῦ λιμανιοῦ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀριστείδης μὲ πολλὴ θλίψη ὅρισε πάνδημη κηδεία. Τὸ λείψανο τοῦ Ὁσίου ἐνταφιάσθηκε στὴ μονή του, τῶν Ἀπροΐτων, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία του.
Ἑκατὸν πενήντα χρόνια μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ὁσίου, περὶ τὸ 685 – 690 μ.Χ., ἔγινε μία προσπάθεια γιὰ τὴ διάνοιξη τοῦ τάφου, ὅταν ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς τῶν Ἀπροΐτων Δημήτριος «ἠθέλησεν ἀπὸ πολλὴν πίστιν λαβεῖν τι μέρος ἐκ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ λειψάνου». Μόλις ὅμως ἐξεκίνησε ἡ ἐργασία αὐτή, ἡ πλάκα ποὺ ἐκάλυπτε τὸν τάφο ἔσπασε καὶ αὐτὸ ἐθεωρήθηκε ὡς φανέρωση τοῦ θελήματος τοῦ Ὁσίου νὰ μὴ θιγεῖ. Τὸ ἱερὸ λείψανο παρέμεινε στὴν ἀρχική του θέση μέχρι τὴν ἐποχὴ τῶν σταυροφοριῶν. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς λατινικῆς κυριαρχίας τοῦ μομφερρατικοῦ οἴκου στὴ Θεσσαλονίκη (1204 – 1222), τὸ ἱερὸ λείψανο μεταφέρθηκε στὴν Ἰταλία καὶ τὸ 1236 ἀπαντᾶται στὴν Παβία, ἀπ’ ὅπου μεταφέρθηκε στὸ Μιλάνο, τὸ 1967.Τελικά, τὸ σεπτὸ λείψανο τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ μεταφέρθηκε στὴ Θεσσαλονίκη καὶ κατατέθηκε στὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὶς 16 Σεπτεμβρίου 1978.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς φοῖνιξ ἐξήνθησας, τῶν ἀρετῶν τοὺς καρπούς, ἀσκήσας ὡς ἄσαρκος, ἀμυγδαλῆς ἐν φυτῷ, Δαβὶδ Πάτερ Ὅσιε. Ὅθεν Θεσσαλονίκη, τοῖς ὁσίοις σου πόνοις, χάριν παρὰ Κυρίου, δαψιλῆ καρπουμένη, γεραίρει ὡς μεσίτην σε, θερμὸν πρὸς τὸν Φιλάνθρωπον.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.Τῇ ἀγάπῃ τοῦ Λόγου Πάτερ πτερούμενος, ἐπὶ τοῦ δένδρου διῆλθες ἀγγελικὴν βιοτήν, καὶ ἐξήνεγκας ἡμῖν καρποὺς τῆς χάριτος· ἐξ ὧν τρυφῶντες νοητῶς, ἐκβοῶμέν σοι πιστῶς, Δαβὶδ Ὁσίων ἀκρότης· μὴ διαλίπῃς πρεσβεύων, ἐλεηθῆναι τὰς ψηχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.Ὡς μιμητήν, τῶν οὐρανίων τάξεων, καὶ ἀγαθῶν, τῶν ἐπιγείων πάροικον, ἐπαξίως μακαρίζομεν, σὲ ὦ Δαβὶδ θεομακάριστε· τὸν βίον γὰρ ὡς ἄγγελος ἐτέλεσας, καὶ θείων δωρημάτων κατετρύφησας, ἐξ ὧν καὶ ἡμῖν μετάδος Ὅσιε.

Μεγαλυνάριον.Ἤνεγκας ὡς κλῆμα ἐν τῇ Ἐδέμ, ἑστὼς ὑπὲρ φύσιν, ἐπὶ δένδρου Πάτερ Δαβίδ, βότρυας ἡδίστους, ζωῆς τῆς μακαρίας, δι’ ὧν ἀεὶ εὐφραίνεις, τοὺς σὲ γεραίροντας.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3982/sxsaintinfo.aspx

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΧΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ


Αλαμογκόρντο, Νέο Μεξικό, πεδίο δοκιμών. Το ημερολόγιο γράφει 16 Ιουλίου 1945. Νωρίς το πρωί, αμερικανοί αξιωματικοί του στρατού και επιστήμονες συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τη δοκιμή ενός νέου ισχυρού όπλου.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι η συσκευή θα είναι μια πλήρης αποτυχία. Άλλοι πιστεύουν ότι μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη την πολιτεία του Νέου Μεξικού. Ως προληπτικό μέτρο, οι σταθμοί τοποθετούνται 15-30 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο δοκιμών. Ακριβώς στις 05:29 και 45 δευτερόλεπτα, η πρώτη ατομική βόμβα εκρήγνυται.
Η έκρηξη δημιούργησε μια πύρινη μπάλα με διάμετρο 200 μέτρων και είχε ισχύ, ίση με 20.000 τόνους ΤΝΤ. Το σύννεφο σαν μανιτάρι φτάνει πάνω από 11 χιλιόμετρα σε ύψος και ο απόηχός του φτάνει σχεδόν 160 χιλιόμετρα μακριά. Ένα νέο όπλο είχε δημιουργηθεί. Τόσο τρομακτικό, που άφησε ακόμη και το δημιουργό του. Τον Δόκτωρ Robert Oppenheimer συγκλονισμένο. Μερικοί άνθρωποι γέλασαν. Κάποιοι έκλαιγαν. Οι περισσότεροι παρέμειναν σιωπηλοί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Γη είχε δεχτεί επίθεση από ένα όπλο με τέτοια απίστευτη δύναμη.
Τα όπλα μαζικής καταστροφής είναι τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για να πλήξουν, όχι απαραίτητα τις στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά κυρίως την υποδομή μιας χώρας, τον πληθυσμό και την οικονομία της. Στόχοι τους είναι κατοικημένες περιοχές με άμαχο πληθυσμό και βιομηχανική παραγωγή έτσι ώστε να αποδυναμωθεί και στρατιωτικά. Αυτή η χρήση τους θα προκύψει μόνο σε μια κατάσταση ολοκληρωτικού πολέμου. Όμως, ακόμα κι αν δεν πλήττουν την χώρα σε κάποιο στρατιωτικό επίπεδο χρησιμοποιούνται για εκβιασμό και εκφοβισμό του αντιπάλου (δόγμα αποτροπής).
Κύριοι αντικειμενικοί σκοποί της Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής (ΠΒΧ) Άμυνας είναι η επίτευξη και η διατήρηση της αποτροπής χρήσης ΟΜΚ (Όπλα Μαζικής Καταστροφής) από τον οποιονδήποτε αντίπαλο, η εξασφάλιση της προστασίας των μονάδων των ΕΔ από την περίοδο της ειρήνης, καθώς και η διατήρηση της μαχητικής ισχύος των ανεπτυγμένων δυνάμεων.
Οι ανωτέρω ΑΝΣΚ θα επιτευχθούν με τη συστηματική και συνεχή προετοιμασία των ΕΔ η οποία θα στοχεύσει στην απόκτηση και μεγιστοποίηση της αμυντικής ικανότητας και επιβίωσης , καθώς και στο να επιχειρούν αποτελεσματικά κάτω από την απειλή, ή σε περιβάλλον που επηρεάζεται από τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής.
Οι τομείς προετοιμασίας στους οποίους επικεντρώνεται η προσπάθεια των ΕΔ , τόσο σε εθνικό, όσο και σε συμμαχικό και πολυεθνικό πλαίσιο, είναι η οργάνωση , ο εξοπλισμός και η εκπαίδευση για ΠΒΧ Άμυνα, καθώς και η σχεδίαση και υλοποίηση κατάλληλων μέτρων, τακτικών, τεχνικών, μεθόδων και διαδικασιών. Αυτόν τον ρόλο καλείται να διατελέσει ο Ειδικός Διακλαδικός Λόχος ΕΔΛΟ/ΠΒΧ. Ο Στρατός Ξηράς, από το Νοέμβριο του 2001, έχει οργανώσει κατεξοχήν Ειδικό Τμήμα για την αντιμετώπιση απειλών από τη χρήση Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Ειδικό Τμήμα αναβαθμίστηκε με απόφαση της Ιεραρχίας, το Σεπτέμβριο του 2003 με σκοπό τη συνδρομή στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και μετονομάστηκε σε Ειδικό Λόχο ΠΒΧ Άμυνας τον Απρίλιο του 2004. Παράλληλα, θεσπίστηκαν διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων απειλών, στα πλαίσια Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς, σε όλη την επικράτεια. Τέλος, έχουν εκπονηθεί μελέτες για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Στρατού Ξηράς στην άμυνα από Πυρηνικά, Βιολογικά και Χημικά όπλα.   
 Ο ΕΔΛΟ/ΠΒΧ δεν συμμετείχε στην Ολυμπιάδα του 2004 καθώς συστάθηκε το 2005 από την ένωση 2 μονάδων που προϋπήρχαν. Οι Μονάδες αυτές ήταν ο Ειδικός Λόχος ΠΒΧ Άμυνας υπό το ΓΕΣ (ΕΛΠΒΧΑ/ΓΕΣ) και η Διακλαδική Μονάδα Υγειονομικού (ΔΜΥ/ΓΕΕΘΑ) υπό το ΓΕΕΘΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αποστολή του ΕΔΛ/ ΠΒΧ είναι η παροχή υποστήριξης σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περιπτώσεις Χημικού Βιολογικού Ραδιολογικού Πυρηνικού συμβάντος και σε περιπτώσεις σοβαρής περιβαλλοντικής μόλυνσης επ’ ωφέλεια της Πολιτείας (στα πλαίσια δυνατοτήτων). Η οργάνωση του ΕΔΛΟ/ΠΒΧ είναι η ακόλουθη:
      α. Διοικητής με το Επιτελείο του (Υποδιοικητής- 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Επιτελικό Γραφείο).
      β. Διμοιρία Διοικήσεως με τα αντίστοιχα τμήματα τεχνικής υποστήριξης ( Ουλαμούς Συντηρήσεως).
      γ. Διμοιρία Υγειονομικού (Υγειονομικής Υποστήριξης).
      δ. Τρείς Διμοιρίες ΧΒΡΠ Άμυνας.
Η εκπαίδευση είναι τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Το 1ο Στάδιο εκπαίδευσης πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την ολοκλήρωση των μεταθέσεων για το προσωπικό που τοποθετείται   για πρώτη φορά στον ΕΔΛΟ/ΠΒΧ και διαρκεί 4 εβδομάδες.  Στην συνέχεια αναλόγως των καθηκόντων- ειδικότητας που λαμβάνει εντός του ΕΔΛΟ/ΠΒΧ ένα στέλεχος, η εκπαίδευση διαρκεί 13 εβδομάδες και αφορά τις ακόλουθες 4 ειδικότητες:
      α. Ανιχνευτές-Δειγματολήπτες-Επισημαντές
      β. Απολυμαντές
     γ. Απεικονιστές-Υπολογιστές.
     δ. Υγειονομικά Καθήκοντα
     Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε 2 επίπεδα.
     α. Σε θεωρητικό επίπεδο, εντός 3 εκπαιδευτικών αιθουσών εκ των οποίων η 1 είναι εξοπλισμένη για παροχή εξειδικευμένης υγειονομικής εκπαίδευσης.
    β. Σε πρακτικό επίπεδο , στον ειδικά διαμορφωμένο στίβο ανιχνεύσεως και στον χώρο ασκήσεως με χρήση όλων των διαθέσιμων υλικών, μέσων και εξοπλισμού προκειμένου να εξομοιωθούν πραγματικές ΧΒΡΠ απειλές και ο τρόπος δράσης εντός ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Παράλληλα πραγματοποιούνται και εκπαιδεύσεις σε Σχολεία Ξένων Χωρών τις οποίες παρακολουθούν στελέχη αναλόγως των ειδικοτήτων τους.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Η υλικοτεχνική υποδομή του ΕΔΛ είναι η ακόλουθη:
          α. Απολυμαντικά υλικά για απολύμανση προσωπικού-μέσων και εγκαταστάσεων
          β. Συσκευές διαφόρων τύπων για ανίχνευση Χημικών Πολεμικών Ουσιών (ΧΠΟ), Τοξικών Βιομηχανικών Ουσιών (ΤΒΟ), Ραδιολογικής Μόλυνσης και ταυτοποίηση Βιολογικών παραγόντων.
         γ. Στολές διαφόρων τύπων ( επίπεδο προστασίας «Α», «Β» και «C») για χρησιμοποίηση από το προσωπικό κατά την εκτέλεση της αποστολής του.
        δ. Μάσκες προστασίας COBRA και συσκευές κλειστού αναπνευστικού κυκλώματος.
        ε. Υγειονομικό-φαρμακευτικό υλικό για περίθαλψη των ΑΥ.
       στ. Ατομικός οπλισμός.
        ζ. Συστήματα GPS.
        η. Φορητοί Μετεωρολογικοί Σταθμοί για λήψη δεδομένων στην περιοχή του συμβάντος
 1. Τι είδους οχήματα διαθέτει και τι εξυπηρετούν;
      Η υπομονάδα διαθέτει διάφορα οχήματα όπως:
      α. Οχήματα Στρατιωτικού Τύπου (STEYR-MAGIRUS) για μεταφορά υλικών και εξοπλισμού.
     β. Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού ( Μικρολεωφορεία 14 θέσεων – Οχήματα JEEP πολιτικού τύπου).
     γ. Ασθενοφόρα (Κινητές Μονάδες) για διακομιδή απωλειών υγείας (AY) μετά την απολύμανση στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
    δ. Ειδικά οχήματα για απολύμανση οχημάτων-προσωπικού (ΑCTROS/MPD-100,NEW PACK και Μ-22)
    ε. Ειδικά οχήματα για μεταφορά ΑΥ από τον τόπο του συμβάντος στην περιοχή απολύμανσης για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.
Ο ΕΔΛΟ/ΠΒΧ συνεργάζεται σε συνεκπαιδεύσεις με άλλες αντίστοιχες δυνάμεις ξένων κρατών.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

Η αποστολή του ΕΔΛΟ/ΠΒΧ είναι η ίδια τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Αυτές είναι:
 1. Εκτέλεση ΧΒΡΠ αναγνώρισης-ανίχνευσης-ταυτοποίσης.
 2. Εκτέλεση απολύμανσης προσωπικού υλικών μέσων εγκαταστάσεων και εδάφους, παροχή επείγουσας υγειονομικής υποστήριξης σε Απώλειες Υγείας(ΑΥ) από ΧΒΡΠ ουσίες ή Τοξικές
 3. Βιομηχανικές Ουσίες (ΤΒΟ) και διακομιδή των ΑΥ.
γ. Λειτουργία Κέντρου ΧΒΡΠ ελέγχου, Προειδοποίησης και Αναφορών (ΚΕΠΑ).
δ. Συμμετοχή του συνόλου του Λόχου ή τμήματος αυτού στις ειρηνευτικές δυνάμεις επεμβάσεως ΝΑΤΟ και ΕΕ.
ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/defence/afieroma-o-idikos-lochos-pyrinikon-viologikon-ke-chimikon-apilon/

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Συνεκπαίδευση Ζ’ ΜΑΚ με Προσωπικό Ειδικών Επιχειρήσεων ΗΠΑ

Από 19 έως 23 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ), στο Μεγάλο Πεύκο, συνεργασία-συνεκπαίδευση της Ζ’ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών (Ζ’ ΜΑΚ) και εξειδικευμένου προσωπικού (Νοσοκόμοι Μάχης) μονάδων ειδικών επιχειρήσεων ΗΠΑ (Special Ops Command Europe-SOCEUR).

Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο προαγωγής του επιπέδου γνώσεων και εμπειριών σε αντικείμενα και τεχνικές πρώτων βοηθειών στο πεδίο της μάχης.ΠΗΓΗ
http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/press-el/6109-synekpaideysh-z%E2%80%99-mak-me-proswpiko-eidikwn-epicheirhsewn-hpa.html

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία ἡ Ὁσιομάρτυς ἡ πολύαθλος


Ἡ Ὁσιομάρτυς Φεβρωνία ἐμόναζε σὲ κάποιο μοναστήρι τῆς πόλεωςΝισίβεως τῆς Μεσοποταμίας μαζὶ μὲ τὴ θεία της Βρυαίνη καὶ τὴνἀδελφὴ Θωμαΐδαδιότι ὅλες οἱ ἄλλες μοναχέςἀφοῦἐπληροφορήθηκαν ὅτι ἔρχονταν στὴ μονὴ πρὸς σύλληψή τουςστρατιῶτες τοῦ ἡγεμόνος Σελήνου (288 μ.Χ.), κατὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦΔιοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.), ἐζήτησαν σωτηρία διὰ τῆς φυγῆς.Προσελθόντες δὲ οἱ στρατιῶτες τὶς ἀπήγαγαν πρὸς τὸν Σελῆνοὁὁποῖος καὶ ἐπέβαλε τὴν Ὁσία Φεβρωνία σὲ φρικότατα βασανιστήρια,ἀφοῦ ἀρνήθηκε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα καὶ νὰ δεχθεῖ ὡς σύζυγό τηςτὸν Λυσίμαχοἀνεψιὸ τοῦ ἡγεμόνοςΜὲ προσευχὲς καὶ πνευματικὴἀνδρείαἐπιθυμοῦσα νὰ γίνει «τῆς μελλούσης δόξης κοινωνὸς»ἐδέχθηκε τὸ μαρτυρικὸ δι’ ἀποκεφαλισμοῦ τέλος αὐτῆςτὸ 304 μ.Χ. Σύναξις αὐτῆς ἐτελεῖτο στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦποὺ εὑρισκόταν στὴν Ὀξεία.

Ἀπολυτίκιον.Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.Ὡς τῆς ἀσκήσεως, ῥόδον ἡδύπνευστον, ὀσμὴν ἀθλήσεως, τῷ κόσμῳ ἔμπνευσας, εἰς ὀσμὴν μύρων τοῦ Χριστοῦ, δραμοῦσα ἀσχέτῳ, πόθῳ· ὅθεν ὡς παρθένον σε, καὶ Ὁσίαν καὶ Μάρτυρα, θαυμαστῶς ἐδόξασε, Φεβρωνία ὁ Κύριος· ᾧ πρέσβευε ὑπὲρ τῶν βοώντων· χαῖρε σεμνὴ Ὁσιομάρτυς.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.Παρθενίας χάρισι, καῖ μαρτυρίου τῷ κάλλει, κοσμηθεῖσα ἔνδοξε, ὡς πανακήρατος νύμφη, ἔδραμες, λαμπαδηφόρος τῷ σῷ Νημφίῳ, ἔστεψαι, τῆς ἀφθαρσίας τῇ εὐπρεπείᾳ, καὶ πρεσβεύεις Φεβρωνία, ὑπὲρ τῶν πίστει ὑμνολογούντων σε.

Μεγαλυνάριον.Χαίροις Φεβρωνία πανευκλεής, Ὁσίων ἡ δόξα, καὶ Μαρτύρων ἡ καλλονή· ἐν γὰρ ἀμφοτέροις, ἀθλήσασα νομίμως, εἰκότως καὶ βραβείων, διπλῶν ἠξίωσαι.

ΠΗΓΗ

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3964/sxsaintinfo.aspx

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (PICS, VIDEOS)


Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ) αποτελεί την επίλεκτη Ειδική Μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως αποστολή την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων (όπως τρομοκρατικές ενέργειες, πειρατείες σε μέσα μεταφοράς, απαγωγές ομήρων, συλλήψεις επικίνδυνων κακοποιών, αντιμετώπιση οχυρωμένων προσώπων, προστασία σε πρόσωπα υψηλής επικινδυνότητας κ.λπ.), καθώς και την επέμβαση σε επικίνδυνες περιοχές που έχουν σκόπιμα μολυνθεί από χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες ή έχουν ρυπανθεί από ραδιολογικές ή πυρηνικές ουσίες.
ΜΟΛΙΣ ΤΟ 25% ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΑΜ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ.
Στο ευρύτερο πλαίσιο της αποστολής της η ΕΚΑΜ υποστηρίζει και συμμετέχει όταν κληθεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε δύσβατες ή επικίνδυνες περιοχές, καθώς και στον απεγκλωβισμό θυμάτων σε μεγάλες φυσικές καταστροφές. Η Μονάδα πραγματοποιεί επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, ενώ, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, είναι δυνατή η μετάβασή της στο εξωτερικό για την υποστήριξη αστυνομικών επιχειρήσεων επέμβασης ή την παροχή βοήθειας σε μεγάλες καταστροφές. Η ενεργοποίηση της ΕΚΑΜ και η διαταγή επέμβασης ανήκει αποκλειστικά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΑΜ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΤΗΡΙΟ.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ιστορία των Ειδικών Μονάδων στο Αστυνομικό Σώμα ξεκινά από το 1978 με τη δημιουργία των πρώτων Αντιτρομοκρατικών Μονάδων στα τότε δύο Αστυνομικά Σώματα (Ελληνική Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων), τα οποία το 1984 ενώθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία. Οι πρώτες Μονάδες ήταν η Μονάδα Ειδικών Αποστολών (ΜΕΑ) της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και το Τμήμα Ειδικών Αποστολών (ΤΕΙΔΑ) της Ελληνικής Χωροφυλακής. Με τη συγχώνευση των δύο Σωμάτων συγχωνεύτηκαν οι δύο Ειδικές Μονάδες σε μία, η οποία πήρε την σημερινή της ονομασία.
Σε όλα αυτά χρόνια, η ΕΚΑΜ έχει αντιμετωπίσει εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις ομηριών και έχει πραγματοποιήσει πολλές συλλήψεις επικίνδυνων κακοποιών. Συμμετείχε δε αποφασιστικά στη σύλληψη και στις μεταγωγές μελών της 17ης Νοέμβρη, του Ε.Λ.Α, καθώς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην χώρα. Το Μάρτιο του 2003 αντιμετώπισε αποτελεσματικά αεροπειρατεία που εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος τύπου Airbus Α-130, που εκτελούσε την πτήση ΤΚ 160 από Κωνσταντινούπολη για Άγκυρα και προσγειώθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η ΕΚΑΜ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.
Τον Αύγουστο του 2005 συμμετείχε ενεργά στον απεγκλωβισμό των θυμάτων του αεροπορικού ατυχήματος HELIOS στο Γραμματικό Αττικής. Τέλος, η παρουσία της για την προστασία αξιωματούχων υψηλής επικινδυνότητας είναι μόνιμη και διαχρονική σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της χώρας, όπως, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σύνοδοι Κορυφής, οι παγκόσμιες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, οι επισκέψεις Αρχηγών Κρατών και άλλων διεθνών Οργανισμών.


ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το προσωπικό απαρτίζεται από εθελοντές αστυνομικούς που επιλέγεται με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια και τρίμηνη δοκιμασία. Στα επίλεκτα στελέχη της ΕΚΑΜ περιλαμβάνεται εκπαιδευμένο προσωπικό από όλες τις απαραίτητες ειδικότητες προκειμένου να αντιμετωπίσει εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις ή ένοπλους κακοποιούς.
Η ΕΚΑΜ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Στις κυριότερες ειδικότητες περιλαμβάνονται άνδρες ομάδων εφόδου, ελεύθεροι σκοπευτές, ειδικοί παραβιάσεων (θυρών, τοίχων, κ.λπ.) με μηχανικά, υδραυλικά και εκρηκτικά μέσα, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι, αναρριχητές – καταρριχητές, χιονοδρόμοι, νοσοκόμοι πεδίου μάχης.
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΑΜ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΜΗΡΩΝ.

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η Μονάδα διαθέτει πλήθος ειδικών μέσων μεταφοράς, καθώς και εργαλείων για την εκτέλεση των ειδικών αποστολών της, όπως:
 • Οχήματα (ταχυκίνητα JEEP, μοτοσικλέτες, φορτηγά, λεωφορεία, αυτοκινούμενες σκάλες, κ.λπ.)
 • Φουσκωτά ταχύπλοα σκάφη.
 • Υλικά αναρρίχησης – καταρρίχησης διαφόρων τύπων.
 • Συλλογές Fast Rope για όλα τα ελικόπτερα.
 • Ειδικά υλικά παραβιάσεως θυρών (υδραυλικά συστήματα, κοριοί, κ.λπ.)
 • Τυποποιημένα εκρηκτικά γεμίσματα
 • Ενδοσκόπια
 • Κάμερες θερμικής απεικόνισης
 • Συσκευές υπέρυθρης παρατήρησης
 • Χειροβομβίδες κρότου – λάμψεως
 • Χημικές ουσίες, καπνογόνες ουσίες, κ.λπ.
Η ΕΚΑΜ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση αποτελεί το σύνηθες καθήκον του προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Ε.Κ.Α.Μ.. Τα στελέχη της Μονάδας τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης, τόσο στις διαδικασίες δυναμικών επεμβάσεων όσο και στον ειδικό προστατευτικό ή τον εξοπλισμό επεμβάσεων που χρησιμοποιούν, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται με επιτυχία στο απαιτητικό δύσκολο και ιδιόμορφο έργο της. Εκτός από το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με την ένταξη στη Μονάδα, το προσωπικό παρακολουθεί σε ετήσια βάση τριμηνιαίο Πρόγραμμα Συντηρητικής Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες.
Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΜ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΘΩΡΑ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΟΛΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
Για την εκπαίδευση της χρησιμοποιεί σύγχρονες εγκαταστάσεις που έχει κατασκευάσει σε δικό της χώρο στην Αμυγδαλέζα Αττικής. Επίσης χρησιμοποιεί κτίρια σε αστικές ή αγροτικές περιοχές, κατοικημένα ή όχι, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας και αεροσκάφη των Ολυμπιακών Αερογραμμών, τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Πειραιά, του σιδηροδρομικού δικτύου, του ΜΕΤΡΟ, τα πεδία βολής των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και όποιο άλλο μέρος κρίνεται ικανό για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε όλη τη χώρα. Για την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της σημαντική είναι η κατά περίπτωση κοινή της εκπαίδευση με την Ομάδα των Διαπραγματευτών, τους Πυροτεχνουργούς και τα Ελικόπτερα της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΑΜ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Μονάδα συνεργάζεται με όλες τις αντίστοιχες Ειδικές Μονάδες των Ελληνικών Σωμάτων Ασφάλειας, όπως τη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος, αλλά και την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματοποιεί κοινές εκπαιδεύσεις και πραγματικές ασκήσεις κοινού ενδιαφέροντος. 
Η ΕΚΑΜ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΩ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΕΔΡΕΥΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.
Επίσης, συνεργάζεται με τις Ειδικές Μονάδες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη C-130 και ελικόπτερα CH-47D και Super Puma για μεταφορές, καθώς επίσης και ελικόπτερα Seahawk και Super Puma για τεχνικές καταρριχήσεων Fast Rope και αεραποβάσεις. Στο ευρύτερο πλαίσιο των συνεργασιών της προσφέρει εκπαίδευση σε εξειδικευμένα αντικείμενα στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας σε βασικές τεχνικές βολών και στίβου μάχης.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΑΜ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΚΟΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η ΕΚΑΜ αποτελεί μέλος του δικτύου ATLAS, που αποτελεί το δίκτυο των ειδικών δυνάμεων των εθνικών αστυνομιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ειδικές μονάδες του εξωτερικού (όπως, λ.χ., New Scotland Yard / SO19, G.E.O. Spain, R.A.I.D. France, S.E.K. Berlin Germany, Cobra Austria κλπ), καθώς και ευρύτερα σε διεθνές επίπεδο με αντίστοιχες μονάδες ( λ.χ. F.B.I./ Hostage Rescue Team , U.S. Marshals / Special Operation Group, U.S. Army Special Forces κλπ). Η ΕΚΑΜ συμμετέχει στις από κοινού ασκήσεις που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ, ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ. ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΔΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑ.


Σκοπός αυτών των κοινών ασκήσεων είναι η βελτίωση του εθνικoύ σχεδιασμού και των πρακτικών και τακτικών αντιμετώπισης ενόπλων κυρίως καταστάσεων. Επίσης η βελτίωση των κοινών διευρωπαϊκών προσπαθειών για συντονισμένη ομοιόμορφη δράση, την κοινή γλώσσα στην επιχειρησιακή τακτική, στη διαλειτουργικότητα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων, καθώς επίσης και στην αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης.
ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/security/afieroma-idiki-katastaltiki-antitromokratiki-monada-pics-videos/

ΠΙΘΑΝΗ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ


Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα εάν η φημισμένη Λεγεώνα των Ξένων έχει εμπλακεί σε επιχειρήσεις εναντίον του ISIS στη Συρία. Σχετικές φήμες οργιάζουν ήδη από το 2016 αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία σχετική επιβεβαίωση (ούτε διάψευση) γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα υπάρχουν επιχειρήσεις σε εξέλιξη (μακριά όπως είναι φυσικό από τα φώτα της δημοσιότητας).
Υπενθυμίζεται οτι οι επίλεκτες δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Λεγεώνας έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία πρόσφατες επιχειρήσεις σε Λιβύη, Ιράκ και Αφγανιστάν, αφότου έλαβαν το «πράσινο φώς» από τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος κήρυξε τον πόλεμο απέναντι στους φανατικούς ισλαμιστές του ISIS, μετά από σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων σε γαλλικό έδαφος.
Συσσωρευμένη εμπειρία υπάρχει κυρίως από εμπλοκές με μαχητές της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν όπου έχουν σημειωθεί σφοδρές μάχες, στις οποίες η Λεγεώνα έχει διακριθεί για την αποτελεσματικότητα της.
Η δράση στην Αφρική και η αποτυχημένη επιχείρηση διάσωσης
Λίγα χρόνια νωρίτερα το 2013, η Λεγεώνα των Ξένων αναπτύχθηκε στη Δυτική Αφρική όπου πραγματοποίησε επιχειρήσεις επί 24συνεχείς μήνες στο Μάλι στο πλαίσιο της επιχείρησης Serval. Αντίπαλος εκεί ήταν οι φανατικοί ισλαμιστές της τρομοκρατικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ. Με το σύνηθες πέπλο μυστικότητας να καλύπτει τις επιχειρήσεις είναι βέβαιο ότι το προσωπικό χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σε μεγάλο αριθμό αποστολών εξουδετερώνοντας μεγάλο αριθμό αντιπάλων.
Όμως ο άγραφος κανόνας των Ειδικών Δυνάμεων είναι οι επιτυχίες να μην μαθαίνονται ποτέ. Συνήθως μόνο μια αποτυχία θα φτάσει στους τίτλους των εφημερίδων και των δελτίων ειδήσεων. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η τραγική έκβαση επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 12ης Ιανουαρίου 2013 στη Σομαλία με σκοπό την απελευθέρωση ενός Γάλλου πράκτορα που είχε συλληφθεί το 2009 από ισλαμιστές αντάρτες, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε.
Η επιχείρηση απελευθέρωσης του σχεδιαζόταν από καιρό αλλά η εντολή επέμβασης δόθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση μερικές ώρες μετά την έναρξη της γαλλικής επέμβασης στο Μάλι.

Ορμητήριο των γαλλικών Ειδικών Δυνάμεων ήταν η γαλλική αεροπορική βάση του Τζιμπουτί όπου σταθμεύει μόνιμα κλιμάκιο Ειδικών Δυνάμεων του γαλλικού Στρατού και της Λεγεωνας των Ξένων μαζί με αεροπορικό κλιμάκιο τεσσάρων Rafale και Mirage 2000D καθώς και μονάδες τις Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ USSOCOM με την υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών UAV.

Η ομάδα που επιχείρησε την αποστολή διάσωσης διείσδυσε στο σομαλικό έδαφος με τη βοήθεια 4 δικινητήριων ελικοπτέρων Eurocopter EC 725 Caracal (Super Cougar) της γαλλικής Αεροπορίας (Armee de L Air) τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 29 επιβαίνοντες έκαστο σε εμβέλεια 857km.

Στόχος ήταν η ισλαμική βάση στην πόλη Μπούλο Μάρερ όπου κρατούσαν το γάλλο πράκτορα και κατά πάσα πιθανότητα προηγήθηκε η νυχτερινή αποβίβαση των γάλλων καταδρομέων σε κοντινή απόσταση, η οποία προσέγγισε κεκαλυμμένα από το έδαφος. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης έγιναν αντιληπτοί και ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν ένα μέλος της ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων, και ένας πιλότος σε ελικόπτερο EC 725 Caracal – πιθανότατα ο συγκυβερνήτης-ενώ φαίνεται ότι οι ισλαμιστές αντάρτες πρόλαβαν να σκοτώσουν και το γάλλο όμηρο.

Σομαλικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκε εισβολή στο συγκρότημα στην πόλη Μπούλο Μάρερ αναφέροντας ότι σκοτώθηκαν «αρκετά» μέλη της ισλαμικής τρομοκρατικής οργάνωσης Αl-Shabab.
Διαχρονική «αίγλη» και κριτήρια κατάταξης

Η Λεγεώνα των Ξένων είναι το μοναδικό μισθοφορικό σώμα, ενταγμένο σε εθνικό στρατό, το οποίο επιβίωσε έως τις μέρες μας. Ανέκαθεν ήταν γνωστή η δυνατότητα που προσέφερε για μια «δεύτερη ευκαιρία» σε καταζητούμενους εγκληματίες ή όσους ήθελαν μια νέα ταυτότητα μακριά από τη χώρα καταγωγής τους. Πλέον όμως τα κριτήρια – αν και παραμένουν αρκετά ελαστικά – έχουν αλλάξει και αποκλείουν όσους διώκονται για σοβαρά ποινικά αδικήματα.
Η παλιά ζωή ακόμη και η ταυτότητα (για όσους το επιθυμούν) τελειώνει μέχρι την πύλη του Κέντρου Βασικής Εκπαιδεύσεως. Σε γενικές γραμμές οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικιακά από 17,5 μέχρι 39,5 ετών, να έχουν έγραφα ταυτοποίησης ενώ δεν έχει καμία σημασία η χώρα καταγωγής, η θρησκεία, η γλώσσα, η μόρφωση, η οικογενειακή κατάσταση, η κοινωνική θέση και η πρότερη επαγγελματική ή στρατιωτική εμπειρία..
Σήμερα ο μύθος που πλαισιώνει την Λεγεώνα των Ξένων, συντηρείται έλκοντας συνεχώς νέους που επιθυμούν να γνωρίσουν αληθινή δράση. Το ενδιαφέρον υποψηφίων για ένταξη στη Λεγεώνα ήταν από παλιά έντονο και στην χώρα μας αφού πολλοί Έλληνες είχαν αναζητήσει τρόπο να δοκιμάσουν τα όρια τους, υποβάλλοντας αίτηση στις αρμόδιες αρχές στη γαλλικής πρεσβεία στην Αθήνα.
Η στράτευση διαρκεί – υποχρεωτικά – για μια 5ετία, μετά το πέρας της οποίας, ο Λεγεωνάριος μπορεί να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα και εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει να υπηρετεί με ανανέωση συμβολαίου.
ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/defence/pithani-drasi-tis-legeonas-ton-xenon-sti-syria/

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΠΕΤΥΧΕ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΤΥΧΕ


Οι μοναχοί δεν έχουν περιουσία. Ειναι ακτήμονες. Απεκδύονται τον κόσμο τούτο, επειδη τον θεωρούν κόσμο της πλάνης, και ακυρώνουν καθε περιουσιακή τους συσχέτιση με τον κόσμο αυτον, όταν ορκίζονται. Για αυτό ,άλλωστε ,αλλάζουν το κοςμικό τους όνομα . Ακτημοσύνη ,παρθενία , υπακοή ορκίζονται. Ο εγωισμός ειναι πλάνη και παρεκτροπή ,άρα η κατοχή ατομικής ιδιοκτησίας ,εξυπηρετώντας αναγκαςτικα ιδιοτελείς  σκοπούς ,ειναι μέρος της εγωιστικης πλάνης και για τον λόγο αυτό απορρίπτεται .
 
Οι μονές του Αγιου Όρους ειναι κοινόβια. Η περιουσία των μοναχών μεταβιβάζεται στο μοναστήρι και χρησιμοποιείται για το καλό όλης της αδελφότητας.  Αντίστοιχα ισχύουν  για την εργασία τους. Ατομικό όφελος απο την εργαςια του ο μοναχός δεν εχει. Ο καθένας εργάζεται και προσφέρει στην αδελφότητα ανάλογα με τις δυνατότητες του και ο καθένας απολαμβάνει τα οφέλη της εργασίας των άλλων σύμφωνα με τις ανάγκες του .

Ο Μαρξ είπε: “Απο τον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητες του ,στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του”. Αυτή ηταν η φαντασίωση του, πεπλανημένη και ατελέσφορη, όπως η πράξη κατέδειξε. Ο Μαρξ ονειρεύτηκε μιά αταξική κοινωνία , μια κοινωνία χωρις διακρίσεις βασισμένες στον πλούτο ,αλλα επιτεύξιμη μέσω διαδικασίας βίαιης ,αιματηρής και ακραία καταπιεστικής. “Η βία ειναι η μαμή της ιστορίας ” έλεγε.

Για την οικοδόμηση αυτής της αταξικής κοινωνίας ,της κομμουνιστικής κοινωνίας , χρειαζόταν ,ως απαραίτητο προστάδιο , η λεγόμενη σοσιαλιστική κοινωνία, μια κοινωνία προσαρμογής των πολιτών εν όψει της αταξικής κοινωνίας . Για αυτό η Σοβιετική Ένωση ονομαζόταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Σοσιαλιστικών ,οχι κομμουνιστικών . Το προστάδιο αυτό της προσαρμογής πέρασε απο την στενωπό της βίας , την στενωπό της επανάστασης , τα πέρασε όλα αυτά τα μακάβρια , το αίμα ,το μίσος , την κοινωνική εκδικητικότητα και απέτυχε παταγωδώς . Όλα τα μαρξιστικά δόγματα η ζωη τα διέσυρε και τα απέσυρε. Ουτε τα αγάλματα δεν έμειναν στην θέση τους . Κοινωνία στηριγμένη μονο στην βία και την καταπιεση δεν μακροημερευει. Η Σπάρτη ηταν αταξική, αλλα με την συναίνεση των κατοίκων της και την οικειοθελή εφαρμογή των νόμων του Λυκούργου, χωρις βία. Άντεξε 400 χρόνια. 

Στο Άγιο Όρος αυτό που ο Μαρξ σχεδίασε αποτυχημένα ,υλοποιείται επι 10 αιώνες με την αβίαστη συγκατάνευση  των μοναχών. Μηδενική περιουσία ,κοινή διατροφή ,ίδιο καθημερινό ωράριο , ίδια ζωη για όλους και επικεφαλής όλης της προσπάθειας ο εκλεγμένος απο τους μοναχούς ηγούμενος. Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι ο ηγούμενος της Μονής ,στον οποίο όλοι οφείλουν υπακοή, εκλέγεται απο την σύναξη των μοναχών. Εκλέγεται και ειναι ισόβιος. Οι νεωτέροι μοναχοί απασχολούνται στα πιο δύσκολα διακονήματα, όπως πχ οι αγροτικές εργασίες, και οι απόμαχοι μοναχοί αποσύρονται στο γηροκομείο της Μονής, υπό την φροντίδα των νεώτερων . Μονο η Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων, αυτό το εξαίρετο και ” κοινοβιακό” στρατιωτικό σώμα, εχει γηροκομείο για την φροντίδα των απομάχων  του. 

Αυτή ειναι η κοινωνική διάρθρωση των Μονών του Αγίου Όρους . Μια ανόθευτα αταξική κοινωνία , κάτι σαν την αρχαία Σπάρτη, χωρίς, όμως, όπλα και γυναίκες . Μονο οι πολεμιστές μπορούν να αγγίξουν τέτοια επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης και ανέλιξης. Οχι μονο οι ένοπλοι πολεμιστές. Οι άοπλοι πολεμιστές ,αυτοί που παλεύουν  καθημερινά με τα πάθη, τα ορμέμφυτα και τις επιθυμίες τους, όπως οι μοναχοί, μπορούν επίσης. Οι Αγιορείτες το αποδεικνύουν αυτό έμπρακτα εδω και αιώνες .
ΠΗΓΗ
https://www.thinknews.gr/istoria/agio-oros-petyche-eki-opou-o-kommounismos-apetyche/